תקנון האתר

תקנון ותנאי שימוש באתר "התעוררות רוחנית מודעת"

פרטי התקשרות

כתובת: ת.ד 515 תל מונד 4060020

דואר אלקטרוני: talia@awareawakening.com

כללי

אתר "התעוררות רוחנית מודעת" - www.awareawakening.com (יכונה להלן גם "האתר") הינו אתר על רשת האינטרנט המיועד לציבור הגולשים ברשת האינטרנט בישראל (יכונה להלן גם "הציבור" או "הלקוח" או "המשתמש"). כל שימוש ו/או גלישה באתר ייעשו אך ורק על פי ההוראות המפורטות בתקנון זה ובמקומות אחרים באתר. האמור בלשון זכר מתכוון גם ללשון נקבה, ולהיפך. האמור בלשון יחיד מתכוון גם ללשון רבים, ולהיפך. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לעדכן מעת לעת את תנאי השימוש ללא צורך בהודעה מוקדמת, ועל הציבור להתעדכן עצמאית בשינויים אלו. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ולשנות את האתר, תכניו המילוליים והגרפיים כולל שירותיו, היקפם וזמינותם, וזאת ללא צורך בהודעה מוקדמת. למשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד האתר בגין שינויים אלו ו/או תקלות אשר עלולות להתרחש תוך כדי ביצועם. לבירורים ניתן לפנות באמצעות דואר אלקטרוני שכתובתו הנה: talia@awareawakening.com

ייעוץ רפואי והסתמכות על תכנים הקשורים למצבי בריאות וחולי

ט.ל.ח. כל התכנים באתר "התעוררות רוחנית מודעת" אינם מהווים תחליף לייעוץ או טיפול רפואי והכותבת שלהם אינה פסיכולוגית או פסיכיאטרית. התכנים באתר נועדו לספק העשרה בלבד, אינם מהווים המלצה רפואית או אחרת ואינם חוות דעת רפואית או תחליף להתייעצות עם רופא/מטפל מומחה. מטרת התכנים המופיעים באתר היא לשמש כסיוע והרחבת הידע האישי של המשתמשים בטרם הם פונים אל מומחה בתחום לבחירתם. לעיתים התכנים מבטאים גישה מסויימת או דיעה אישית של הכותבת בלבד. כמקובל בתחום הרפואה והטיפול, יש שוני בין נסיבות ועובדות של כל מקרה ומקרה ולכן יש להתייחס אל התכנים באתר במידת הזהירות הנדרשת. בכל מקרה, ובמיוחד בעת מקרה חרום רפואי גופני או נפשי, אין להסתמך על התכנים והעצות שבאתר אלא להיוועץ מיד עם רופא מומחה ו/או לפנות מיד לקבלת טיפול בבית החולים או המוסד הטיפולי הקרוב. השתהות במתן קבלת טיפול רפואי מקצועי עלולה להיות מסוכנת ואף קטלנית.

פרטיות

כל המידע אשר יסופק על ידך במהלך הגלישה באתר "התעוררות רוחנית מודעת", ישאר חסוי ופרטיותך תישמר ללא תנאי. אנחנו לעולם לא נעביר שום פרט או מידע אודותיך לשום גורם שלישי חיצוני. כל מידע הקשור אליך רפואית ישאר חסוי תחת חוק סודיות רפואית. פרטיותך תכובד על ידנו באופן מלא ועל פי המפורט בתקנון האתר.

פרסומות ועדכונים באמצעות דואר אלקטרוני

הנהלת האתר מתחייבת שפרטי המשתמש באתר ישמשו לשימוש פנימי של האתר בלבד ולא יועברו על ידי בעלי האתר ומפעיליו לגורמים שלישיים חיצוניים. המידע שיוכנס למערכת האתר יוכל לשמש בין השאר לשליחת דואר אלקטרוני מידי זמן מה בנוגע למבצעים מיוחדים או עדכונים באתר. אם אינכם מעוניינים בקבלת דואר אלקטרוני תוכלו להסיר את כתובתכם על ידי מייל חוזר לכתובת talia@awareawakening.com או על ידי לחיצה על כפתור "הסר" בתחתית המכתב שנשלח בדואר האלקטרוני.

זכויות יוצרים

זכויות היוצרים באתר וכל האלמנטים בו, לרבות שם האתר, הסימן המסחרי, העיצוב, הטקסטים, התמונות וכל מידע אחר שייכות ל-"התעוררות רוחנית מודעת" ו/או בעלי הזכויות בו, אשר אחסנו את המידע בו, וזאת בין אם נכללה ביחס למידע ספציפי הודעת זכויות יוצרים ובין אם לאו. חל איסור לעשות כל שימוש באלמנטים אלו, לרבות העתקה, שיכפול, הפצה, מסירה לצד שלישי ו/או כל שימוש אחר בלא הסכמה מהנהלת האתר - בכתב ומראש.

קישורים

באתר עשויים להופיע קישורים (links) לאתרים אחרים, ישראליים או זרים. האתר ו/או מי ממפעיליו אינם אחראים למידע ו/או לשירות הנמצא באתרים אחרים מכל בחינה שהיא, לרבות כל פגיעה ברגשות המשתמשים.

שונות

האתר ניתן לשימוש כמו שהוא ("AS IS"). המשתמש מוותר בזאת על כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי בעלי ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמו בגין תכונות השירות, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכי המשתמש ולדרישותיו. לא תהא למשתמש ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון וכללי השתתפות אלו. בכל מקרה אשר בו, מחמת "כוח עליון", נבצר יהא מבעלי האתר ו/או מפעיליו לנהל את האתר כתיקנו או לעמוד בהתחייבות אחרת כלשהי, יהא האתר רשאי לבטל את ההתקשרות עם המשתמשים, כולם או חלקם. בסעיף זה "כוח עליון" משמעו: לרבות תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי ואירוע בטחוני.

על תקנון זה ועל כל עניין הקשור בשימוש באתר זה יחול הדין הישראלי וסמכות השיפוט בכל דבר ועניין הקשורים אליו ו/או נובעים ממנו מוקנית לבית-המשפט בישראל. במקרה של מחלוקת מקום השיפוט יהיה ת"א בלבד.